Reklamační řád

Postup reklamace probíhá podle platného právního řádu ČR a v souladu s reklamačním řádem. Doporučujeme vám prohlédnout si zboží okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

Případné spory lze řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.

Vyřízení reklamace

V případě uplatňování reklamace je kupující povinen využít reklamační formulář prodávajícího nebo jiným způsobem sdělit prodávajícímu všechny údaje a nároky, jak jsou popsány v reklamačním protokolu.

Reklamované zboží je možné vrátit osobně, nebo zaslat poštou na adresu:

Valle Verde s.r.o., Moravská 764/1, 790 01 Jeseník

Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Reklamované zboží musí kupující vždy dodat prodávajícímu kompletní, v původním stavu.

V případě oprávněnosti reklamace a vyplacení (části) kupní ceny za reklamované zboží prodávající nejprve zašle kupujícímu dobropis k podpisu se žádostí o doručení zpět. Jakmile prodávající obdrží podepsaný dobropis, vyplatí kupujícímu částku za vrácené či vadné zboží na bankovní účet.

Záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 1908 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může uplatňovat právo z vad v době 6 měsíců, spotřebitel ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Záruku nelze uplatňovat po uplynutí minimální doby trvanlivosti zboží vyznačeného na jeho obalu.

Nároky z vad zboží

Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
- za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
- pokud kupující už před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,
- pokud vadu způsobil sám nebo vada vznikla důsledkem jeho jednání (typicky nesprávného použití nebo skladování),
- pokud zboží bylo prodáno za nižší cenu v rozsahu důvodu nižší ceny.

V případě poškození zásilky u dopravce se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu součinnost při řešení reklamace. Nárok na náhradu škody vůči přepravci uplatní kupující. Za tím účelem je především povinen pořídit důkladnou dokumentaci vady.

Kupující má vůči prodávajícímu i nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou zboží prodávajícímu, jestliže:
- reklamace byla posouzena a vyřízena jako oprávněná,
- kupující zašle prodávajícímu žádost o proplacení těchto nákladů a jejich výši doloží.
Nahrazeny budou pouze nezbytně nutně (účelně) vynaložené náklady.

Lhůta na vyřízení reklamace

Není-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v co nejkratší době. Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v době 30 dnů, leda by bylo sjednáno jinak. Po uplynutí lhůty má kupující stejné nároky, jako by prodávající porušil smlouvu podstatným způsobem.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Nedodal-li kupující prodávajícímu zboží či podklady kompletní, lhůta k vyřízení reklamace neběží; v tomto případě si prodávající od kupujícího co nejdříve vyžádá doplnění zboží či podkladů.